Home
Announcement
About Project
Lessons
Webboard
Project Advisor
Contact us
Login
Help
รายละเอียดโครงการฯ

โครงการส่งเสริมการผลิตเอกสารชุดการเรียนที่เป็นสรุปเนื้อหารายวิชา
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีโครงการที่จะให้นิสิตมหาวิทยาลัย/สถาบันระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป จัดทำสรุปย่อรายวิชาในรูปแบบอิเล็กทรอนิส์ และให้เงินสนับสนุนในการดำเนินการนั้น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เล็งเห็นประโยชน์ในโครงการดังกล่าวที่จะมีแก่นิสิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาศักยภาพของนิสิต ในการนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา รวมทั้งประสบการณ์มาร่วมกันทำงาน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ จึงได้รับโครงการนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อผลิตเอกสารชุดการเรียนที่เป็นสรุปเนื้อหารายวิชาในรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิส์
 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนิสิตในการนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์
 3. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้
 4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ร่วมการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้
 5. เพื่อให้นิสิตได้ความรู้ทักษะและศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์
 6. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ปรึกษาโครงการ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

เดือนตุลาคม 2546 - เดือนมีนาคม 2547

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. นิสิต จำนวน 60 ทีม ๆ ละ 3-5 คน รวมนิสิตประมาณ 300 คน
 2. อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 60 คน
ลักษณะของกิจกรรม

นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ(ทีมละ 3-5 คน) และอาจารย์ 1 คน จะต้องผลิตเอกสารชุดการเรียนที่เป็นสรุปเนื้อหารายวิชาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ทีม/1 รายวิชาที่ศึกษาไปแล้วหรือกำลังศึกษาอยู่ (รายละเอียดตามเอกสารขอบข่ายงานและกำหนดระยะเวลาการทำงานในการผลิตเอกสารชุดการเรียน ที่เป็นการสรุปเนื้อหารายวิชาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิส์ ดังแนบ)

กิจกรรมของโครงการ
 1. การรับสมัครนิสิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 24 ตุลาคม 2546 โดยนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1.1 เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือในระดับปริญญาโท ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทีมละ 3-5 คน และนิสิตจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล 1 คน
  1.2 มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. ปฐมนิเทศนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2546
 3. อบรมความรู้ด้านทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในโครงการส่งเสริมการผลิตเอกสารชุดการเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ส่งรายงานผลการดำเนินการเดือนละครั้งเพื่อติดตามและรายงานการดำเนินงาน
 5. การดำเนินการผลิตเอกสารชุดการเรียนที่เป็นสรุปเนื้อหารายวิชารูปแบบสื่ออิเลคทรอนิส์

นิสิตผู้ผลิตจะต้องมอบงาน แบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 ส่งมอบต้นแบบคู่มือการเรียนรายวิชา จำนวน 1 เล่ม ที่ประกอบด้วยรายวิชา แนวคิด วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน(ถ้ามี) สรุปเนื้อหาของรายวิชาที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 60 หน้า แต่ไม่เกิน 100 หน้า คำถามประเมินผลหลังเรียน และแหล่งวิทยากร โดยที่เนื้อหานั้นจะต้องสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและครอบคลุมหัวข้อหรือเรื่องสำคัญที่ควรจะมีในรายวิชานั้น แต่ไม่จำเป็นต้องมีทุกข์เรื่องในรายวิชาที่เรียน และจะต้องสอดรับกับสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้น กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2547

ระยะที่ 2 ส่งมอบต้นแบบสื่อประกอบการเรียนการสอน ที่มีความยาวประมาณ 3-6 ชั่วโมง และครอบคลุมหัวข้อที่เรียนในรายวิชานั้น ๆ โดยสื่อนั้นจะต้องสามารถใช้งานกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ ประกอบด้วย

 1. โฮมเพจวิชา ที่สามารถทำงานผ่านระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต(on-line) พร้อมติดตั้งบน server ของมหาวิทยาลัย
 2. โฮมเพจรายวิชา ที่บรรจุอยู่บนแผ่นดิสก์หรือซีดีรอม (off-line) จำนวน 1 แผ่น
 3. คู่มื่อการใช้งานและติดตั้งโฮมเพจรายวิชา จำนวน 1 เล่ม

กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2547

งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้

 1. ค่าตอบแทนนิสิต ทีมละ 3-5 คน ไม่เกิน 50,000บาท เป็นเงิน 3,000,000 บาท
 2. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาละ 5,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท
   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ได้รับเอกสารชุดการเรียนที่เป็นสรุปเนื้อหารายวิชาในรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิส์ จำนวน 60 รายวิชา
 2. นิสิตนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์มีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์
 3. นิสิตใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และมีรายได้
 4. นิสิตรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ร่วมการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้
 5. นิสิตมีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์
Best View with MSIE5.5+, Require 800x600 Resolution and Java Enable
โครงการชุดการเรียนรายวิชาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เรียน :: v1.0 Last Updated : Jan 2004
Copyright © 2003 : Department of Information System, Computer Center, Contact Web Team Tel :: 0-2664-1000 Ext 5025